Haagse Zwemvereniging
voor LHBTI+ & friends

Selecteer de taal

Laatste nieuws

Gebaseerd op de gedragsregels begeleiders in de sport van NOC*NSF

1. Veilige omgeving

Trainers en zwemmers zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een ieder zich veilig kan voelen. Daarvan is sprake als men elkaar niet discrimineert, pest of buitensluit, seksueel intimideert of agressief benadert, zowel in direct contact als via communicatiemiddelen.

2. Waardigheid

Trainers en zwemmers onthouden zich ervan elkaar te bejegenen op een wijze die de waardigheid van de sporter aantast. Trainers en zwemmers dringen niet meer in het privéleven van elkaar door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. Seksuele intimidatie

Trainers en zwemmers onthouden zich tegenover elkaar van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen volwassenen en jeugdige personen tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

4. Aanraking en intimiteiten

Trainers en zwemmers mogen elkaar niet op een zodanige wijze aanraken dat dit naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch kan worden ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. Trainers en zwemmers onthouden zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten, via welk communicatiemiddel dan ook.

5. Bescherming

De trainer heeft de plicht – voor zover in zijn of haar vermogen ligt – de (jeugdige) zwemmer te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) zwemmer behartigt, is de trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

6. Privéruimte

Trainers en zwemmers zullen tijdens trainingen, wedstrijden, trainingsweekends en reizen gereserveerd en met respect met elkaar omgaan. Dit geldt ook voor de ruimte waarin de trainer en zwemmer zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.

7. Tegenprestaties

De trainer zal geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de trainer geen financiële beloning of geschenk van de zwemmer die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staat.

8. Naleving

Trainers en zwemmers zullen er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd. Trainers die gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels, zullen de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

9. Verantwoordelijkheid

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainers en de zwemmers in de geest hiervan te handelen.